Semi Finals – Saturday 11/8/18

 13 B     Gymea United     V     Heathcote Waratah                    Kareela 2                             3:00 PM 

 15 B      Loftus Yarrawarrah     V       Heathcote Waratah          Loftus 1                                      1:30 PM

 21 E     Heathcote Waratah    V         Kirrawee                         Lakewood City 1                  12:00 PM

 21 F     Gymea United     V         Heathcote Waratah               Woolooware 1                      8:30 AM

Semi Finals – Sunday 12/8/18

 35 E     Loftus Yarrawarrah       V       Heathcote Waratah          Kareela 4                           12:30 PM